DİKKAT ÇEKEN AKINTI 
(Tıkla İzle)
  DİKKAT ÇEKEN AKINTI
 
 
 
 


ÖNEMLİ UYARI!LÜTFEN OKUYUNUZ!

Başkanlığımıza aşağıda belirtilen yollarla başvuruda bulunulabilir:

Şahsen

Posta yoluyla                          : Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı Yüksel Caddesi No: 23

                                                Kat 3  06650 Kızılay/ANKARA

Faks yoluyla                           : (0312) 422 29 96

Telefonla                               : (0312) 422 29 20 , 422 29 00 

          Başvuruların etkin bir şekilde incelenebilmesi ve sonuçlandırılabilmesi için şikâyet edilen kişi, kurum ve kuruluşlar ile şikâyete konu olaylar kısa ve öz bir şekilde anlatılmalı, ne talep edildiği açık ve net bir şekilde belirtilmeli, konuya ilişkin belgelerin örnekleri başvuruya eklenmelidir.

         3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun 4. maddesi gereğince dilekçelerde, dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iş veya ikametgâh adresinin bulunması gerekmektedir. Başvurular bu hüküm uyarınca ön incelemeye tabi tutulur. Belirtilen hususlarda eksiklik olması durumunda başvuru sahibine ulaşılarak eksiklik tamamlanabiliyorsa dilekçe işleme alınır, değilse başvuru incelenemez.

       Ancak yukarıda belirtilen koşulları taşımasa da; somut ve incelenebilir iddialar içeren, işleme konulmaması halinde hak ihlaline yol açması kuvvetle muhtemel bulunan veya başvuranın kimliğini gizlemesinin makul gerekçelere dayandığı anlaşılabilir olan başvurular incelenebilir.  

       Başvuruyu yapan kişi kendisi suç mağduru olmayıp bir başkasına suç izafe ediyorsa dilekçenin değerlendirmeye alınabilmesi için, mutlaka 3071 sayılı Kanunun 4. maddesindeki şartlar aranır.  

     Başvuruyla ilgili daha önce yargı organlarına müracaat edilmişse ve yargılama süreci devam etmekteyse veya başvuru konusuyla ilgili, mahkeme kararı varsa 3071 sayılı kanunun 6/b maddesi gereğince inceleme yapılamaz. Ancak, başvuru devam eden adli soruşturma veya kovuşturmaya delil olabilecek bilgi ve belge mahiyetinde ise ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına veya mahkemeye gereğinin takdiri için gönderilebilir. Yine “adil yargılama hakkı” kapsamında değerlendirilebilecek yakınmalar söz konusu ise konu Adalet Bakanlığına intikal ettirilebilir.  

    Kişiler arasında özel hukuk ilişkilerinden kaynaklanan başvurular insan hakları kapsamında değerlendirilemeyeceğinden incelenemezler. Özel hukuk ilişkisi yargılamayı gerektiren bir konu ise bu konuda genel bilgiler verilerek başvurucu bilgilendirilebilir.  

         Belli bir konuyu ihtiva etmeyen başvurularla mükerrer başvurular da incelenemez. 

       
        Başvurular Başkanlıkça ilgili kamu kurum veya kuruluşlarına iletilir. Mahallinde sonuçlandırılabilecek başvurular ilgili İl veya İlçe İnsan Hakları Kuruluna intikal ettirilir. Konunun incelenip araştırılarak sonucundan Başkanlığa ve başvurana bilgi verilmesi istenir.  

        Başkanlığımızın kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişiler üzerinde bağlayıcı karar alma yetkisi bulunmamaktadır.  

        Başkanlığımıza yapılan başvurular dava açma ve zamanaşımı sürelerini durdurmaz.  

        İnsan hakları ihlali iddialarının Başkanlığımız tarafından yukarıda belirtilen usul dâhilinde incelenmesi ile; basit, kolay ve masrafsız başvuru vasıtasıyla muhtemel ihlallerin önlenmesi, dostane çözümler üretilmesi, yargı dışı çözüm yollarının teşvik edilerek yargının yükünün hafifletilmesi, hak arama bilincinin yerleştirilerek bu konudaki duyarlılığın geliştirilmesi ve sonuç olarak ülkemizin insan hakları standartlarının yükseltilmesi amaçlanmaktadır.  

İNSAN HAKLARI ALANINDA BAŞVURULABİLECEK DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR

  * Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonuna Başvuru

  * İçişleri Bakanlığına Başvuru

  * Emniyet Genel Müdürlüğüne Başvuru

  * Jandarma Genel Komutanlığı İnsan Hakları İhlallerini İnceleme ve Değerlendirme Merkezi (JİHİDEM)

DİĞER KONULARDA BAŞVURULABİLECEK KURUM VE KURULUŞLAR

  * Başbakanlık İletişim Merkezine(BİMER) Başvuru 

  * Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonuna Başvuru 

  * Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna Başvuru 

  * Kamu Görevlileri Etik Kuruluna Başvuru 

  * Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna Başvuru 

  * Hükümlüler ve Tutuklular  

      - Hükümlü ve Tutuklu Rehberi 

      - Çocuk Hükümlü ve Tutuklu Rehberi 

      - Hukuki Yardım 

  * Adli Yardım 

  * Tüketici Şikayetleri 

      - Satın Alınan Mal veya Hizmetle İlgili Bir Sorunla Karşılaşıldığında Ne Yapılmalıdır? 

      - Tüketiciler Şikayetlerini Nerelere İletebilir? 

      - Evrensel Tüketici Hakları 

  * Elektronik Haberleşme ve Telekomünikasyon

      - Tüketici Olarak Haklarınız 

      -  Baz İstasyonları İle İlgili Bilmeniz Gerekenler 

     - Başvuru ve Şikayetler 

      - Tüketici Rehberi 

  * Bankacılık

      - Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti 

      - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 

  * Maddi ve Sosyal Yardımlar

      - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına Başvuru 

      - Vakıflar Genel Müdürlüğü 

  * Hasta Hakları

      - Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Şubesi 

  * Sigorta Tahkim Komisyonu

      - Başvuru Nasıl Yapılır 

      - Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler 

      - Başvuru Ücretleri 

      - Başvurular Nasıl Sonuçlandırılır 

      - Başvuru Formu 

  • İhlal iddiaları ile ilgili olarak başvuru konusu olay hakkında kısaca açıklama yapınız.
  • Değerlendirme sırasında başvuru formundaki bilgi ve anlatılan olay/olaylar dikkate alınacağı için bilgileri,doğru ve eksiksiz olması önem taşımaktadır.
  • Başvurularda, başvuru sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iş veya ikametgâh adresinin bulunması gerekir.


 
 
Her hakkı saklıdır. Bilgi için E-mail: bilgi@karasu.gov.tr
Karasu Kaymakamlığı İncilli Mahallesi Plaj Cad. No:39 Karasu -SAKARYA
Telefon :0 264 718 11 01 Faks: 0 264 718 12 10-0 264 718 11 03