SAKARYA VALİLİĞİNİN 2017/1 SAYILI GENELGESİ
 
Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 15. maddesi "Devlet Memurları, kamu görevleri hakkında basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç veremezler. Bu konuda gerekli bilgi ancak bakanın yetkili kılacağı görevli illerde valiler veya yetkili kılacağı görevli tarafından verilebilir." şeklindedir. Bu amir hükme rağmen son zamanlarda Valiliğimizin izni, bilgisi olmaksızın Kamu Kurum ve Kuruluşlarının hizmet ve görevleri ile alakalı çeşitli haberlerin Basın-Yayın organlarında yer aldığı, bunların bir kısmının eksik ve yetersiz nitelikte kamuoyunu yanlış bilgilendirebilecek mahiyette olduğu müşahede edilmiştir. Ayrıca, bazı bilgilerin sadece bazı basın organları ile paylaşılması sonucunda diğer basın kuruluşlarının negatif ayrımcılığa maruz bırakıldığı yolunda şikâyetler de intikal etmektedir.   
 
13/11/2014 tarih ve 10290 sayılı yazı ile tamim edilen Sakarya Valiliği İmza Yetkileri Yönergesinin X- BASINA BİLGİ VE DEMEÇ VERME başlıklı maddesinde de belirtildiği üzere;
 
1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 15. maddesi uyarınca kamu hizmetleri hakkında basına, haber ajanslarına veya radyo ve TV kuruluşlarına bilgi ve demeç verme yetkisi Vali'nindir.
2- Basına; doğru, zamanında ve güncel bilginin verilmesi esastır. İlimizde Kamu Kurum ve Kuruluşlarının hizmetler ile ilgili tüm konularda basın mensuplarının bilgi almak için talep ve başvuruları Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü vasıtasıyla koordine edilerek Makamın bilgisi dahilinde yetki verilen Vali Yardımcısı veya diğer görevli aracılığıyla yapılacaktır.
3- Basına verilecek rutin ve istatistiki bilgiler ilgili kurum müdürlüğünce hazırlanıp "Basın Bülteni" şeklinde getirildikten sonra bağlı bulunduğu Vali Yardımcısının imzası ile Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne teslim edilecek, gereği bu Müdürlükçe yerine getirilecektir.
4- Basında çıkan ihbar, şikâyet ve dilekler, İl İdare Şube Başkanı tarafından herhangi bir emir beklenmeksizin derhal, doğrudan doğruya veya ilgili Vali Yardımcısının uyarısı üzerine dikkatle incelenecek ve sonuç en kısa zamanda ilgili Vali Yardımcısının değerlendirmesi ile Vali'ye sunulacaktır.
5- Mahiyet itibari ile devlet ve hükümetin takdir politikalarını içermeyen tamamen teknik bilgi mahiyetindeki konular için dahi basın mensuplarının talep ve başvurulan İl İdare Şube Başkanınca bizzat ve ivedi Valiye arz edilecek ve alınan talimat doğrultusunda gereği yerine getirilmek kaydı ile vatandaşın zamanında ve doğru bilgi alması sağlanacaktır.
6- Basın yayın organları arasında ayırım yapılmayacak, tüm bilgilerin, başta ajanslar olmak üzere yerel ve ulusal basın-yayın organlarıyla eşitlik ve adalet çerçevesinde paylaşılmasına özen gösterilecektir. Asayiş, terör, kaçakçılık ve organize suç olayları ile ilgili olarak yürüyen soruşturmaların neticesini ve gizliliğini etkilemeyecek şekilde kamuoyunun bilmesi gereken kısımları Valiliğe en seri yolla intikal ettirilecek ve Valilikçe basın kuruluşlarına dağıtımı yapılacaktır.